จิ้งหรีดแห่งเมืองสีเทา ตรัย ภูมิรัตน

ISBN:

Published: October 2007

208 pages


Description

จิ้งหรีดแห่งเมืองสีเทา  by  ตรัย ภูมิรัตน

จิ้งหรีดแห่งเมืองสีเทา by ตรัย ภูมิรัตน
October 2007 | | PDF, EPUB, FB2, DjVu, AUDIO, mp3, RTF | 208 pages | ISBN: | 7.64 Mb

บอย ตรัย แหงวงฟรายเดย กับงานเขียนทีแสนจะลุมลึก แตอานงาย ไดอารมณเหงา รอยแกวในจังหวะของรอยกรองทีสะทอนความคิดอันละเมียดละไมของผูชายคนนีทีจะทำใหคุณหายสงสัยวา ทำไมเพลงทีเขาเขียนจึงสัมผัสใจคนไดมากมายขนาดนันMoreบอย ตรัย แห่งวงฟรายเดย์ กับงานเขียนที่แสนจะลุ่มลึก แต่อ่านง่าย ได้อารมณ์เหงา ร้อยแก้วในจังหวะของร้อยกรองที่สะท้อนความคิดอันละเมียดละไมของผู้ชายคนนี้ที่จะทำให้คุณหายสงสัยว่า ทำไมเพลงที่เขาเขียนจึงสัมผัสใจคนได้มากมายขนาดนั้นEnter the sum

Related Archive Books

  1. 11.09.2012Le corps point par point
  2. 25.05.2014Van Horne, Iowa
  3. 20.06.2014Side


Related Books


Comments

Comments for "จิ้งหรีดแห่งเมืองสีเทา":


zpooblegorek.pl

©2011-2015 | DMCA | Contact us