foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ

przy ZPO w Oblęgorku

 

I UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI:

 1. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać uczniowie ZPO w Oblęgorku oraz nauczyciele i pracownicy szkoły.
 2. Ze stołówki korzystają uczniowie wnoszący opłaty indywidualnie lub, których dożywianie finansuje: GOPS oraz Rada Rodziców.

ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY:

 1. Stołówka szkolna zapewnia posiłki gotowane w formie obiadu.
 2. Cena jednego obiadu ustalana jest przez Dyrektora Szkoły i Intendenta Szkoły.
 3. Cena jednego obiadu dla uczniów obejmuje koszt produktów zużytych do  przygotowania posiłku –  koszt wsadu do kotła.
 4. Nauczyciele i pracownicy ponoszą odpłatność stanowiącą całkowity koszt zakupu produktów zużywanych do przygotowania posiłków oraz koszt utrzymania i funkcjonowania kuchni w przeliczeniu na jeden obiad.
 5. W sytuacjach wzrostu kosztu produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany odpłatności, po poinformowaniu korzystających ze stołówki z miesięcznym wyprzedzeniem.

II OPŁATY:

 1. Odpłatność za obiady za dany miesiąc uiszczana w sekretariacie szkoły do5-go każdego miesiąca, jednak na prośbę Rodziców wpłaty przyjmowane są po upływie wyznaczonej daty.
 2. Wpłaty w sekretariacie potwierdzone są dowodem wpłaty na numerowanym kwitariuszu i podpisem. Oryginał otrzymuje wpłacający, kopia pozostaje do rozliczenia dokumentacji stołówki.
 3.  Obiady dla uczniówkl. 0-III szkoły podstawowej wydawane są na podstawie potwierdzenia tożsamości przez wychowawcę klasy, natomiast uczniowie IV-VI SP i I-III gimnazjum otrzymują posiłki na podstawie bloczków obiadowych.

III  ZWROTY ZA OBIADY:

 1. Zwrot poniesionych kosztów może nastąpić z powodu choroby, wycieczki, lub innych przyczyn losowych, jeżeli nieobecność ucznia wynosi 3 dni  lub dłużej.
 2. Nieobecność musi być zgłoszona w sekretariacie osobiście, telefonicznie lub pisemnie najpóźniej do godz. 8.00 danego dnia. Tylko na tej podstawie powstała nadpłata może być zaliczona na poczet opłaty na następny miesiąc.
 3. Odliczenie kwoty następuje z odpłatności w następnym miesiącu.
 4. W szczególnych przypadkach, gdy uczeń lub rodzic dokonujący wpłaty na początku miesiąca zgłasza nieobecności w ściśle określonych dniach tygodnia, pobierana opłata zostanie pomniejszona o kwotę za zgłoszone dni. Nieuzasadniona lub niezgłoszona nieobecność na posiłku nie podlega zwrotowi kosztów.

IV  WYDAWANIE POSIŁKÓW:

 1. Posiłki wydawane są na wyznaczonych przerwach.
 2. W stołówce wywieszony jest jadłospis na dwa tygodnie zatwierdzony przez wicedyrektora szkoły.
 3. Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia i kalkulacją kosztów.

V ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE:

 1. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.
 2. Po spożyciu obiadu brudne naczynia należy odnieść w wyznaczone miejsce.
 3. W przypadku zgubienia bloczków obiadowych uczeń zgłasza ten fakt w sekretariacie szkoły.
 4. Nad bezpieczeństwem uczniów przebywających w czasie obiadu w jadalni czuwają wychowawcy świetlicy.
 5. Uczniowie mogą zgłaszać propozycje dań do jadłospisu.
 6. W stołówce szkolnej uczeń powinien:

- spokojnie poruszać się po stołówce,

- zachować porządek przy odbiorze dania oraz przy oddawaniu naczyń,

- zachowywać się w sposób kulturalny, cicho i spokojnie spożywać posiłek,

- zastawić po sobie porządek ( odnieść talerze, zostawić czyste miejsce na stoliku),

- szanować naczynia, sztućce i nakrycie stołu,

- naprawić szkodę uczynioną w stołówce.

 

Copyright © 2018 Szkoła Podstawowa w Oblęgorku Rights Reserved.