foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

nowy adres

 

Regulamin wyborów

Rady Samorządu Uczniowskiego

Gimnazjum nr 2 w Oblęgorku

§1

1. Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowi Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. nr 95, p. 425 r. 1991/art. 55, z późniejszymi zmianami) oraz statut Gimnazjum nr 2 w Oblęgorku.

2. Ilekroć w regulaminie mówi się o szkole, należy przez to rozumieć Gimnazjum nr 2 w Oblęgorku.

3. W szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej „samorządem”, będący jej społecznym organem.

§2

1. Na początku roku szkolnego odbywają się wybory Samorządów Klasowych, przeprowadzane na zasadach ustalonych w danej klasie.

2. Wybory Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum przeprowadza Komisja Wyborcza powołana przez wcześniej wybranego opiekuna Samorządu oraz Dyrekcję szkoły.

3. W skład pięcioosobowej komisji wchodzą przedstawiciele: Dyrekcji, Grona Pedagogicznego oraz Uczniów.

4. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym, równym, powszechnym i bezpośrednim.

5. Daną klasę może maksymalnie reprezentować 4 uczniów. 

§3

1. Wymogi, jakie musi spełniać kandydat startujący w wyborach:

1.1. Kandydować mogą uczniowie klas I – III gimnazjum, którzy posiadają przynajmniej dobrą ocenę  z zachowania, wyróżniają się zdyscyplinowaniem i wysoką kulturą osobistą.

1.2. Do Rady może kandydować każdy uczeń spełniający wymogi formalne.

1.3. Zgłoszenie powinno zawierać imię, nazwisko kandydata oraz jego pisemną zgodę.

1.4. Termin zgłoszenia kandydatów określa Opiekun Samorządu Uczniowskiego.

   2. Każdy kandydat ma prawo przeprowadzić własną kampanię wyborczą.

2.1. Umożliwia się powołanie własnego sztabu wyborczego, rzecznika prasowego, który będzie promował kandydata.

2.2. Kampania wyborcza może być organizowana tylko podczas przerw międzylekcyjnych i poza lekcjami.

2.3. Powinna być przeprowadzona w sposób kulturalny, nie można oczerniać pozostałych kandydatów, niszczyć mienia szkoły oraz innych sztabów wyborczych.

2.4. W sytuacji rażących uchybień lub nadużyć w kampanii, kandydat może być odsunięty od wyborów. Decyzję taką podejmuje Dyrektor szkoły i Opiekun Samorządu po konsultacji z Radą Pedagogiczną.

2.5. Nakazuje się, aby kampania wyborcza została zakończona dzień przed wyborami. Od tego momentu wszystkich obowiązuje „cisza przedwyborcza”.

§4

1. Głosowanie odbywa się na terenie szkoły.

1.1. Powołana Komisja Wyborcza sporządza listy uczniów uprawnionych do głosowania. Na podstawie tych list wydaje karty głosowania. Odebranie karty uczeń potwierdza podpisem na liście wyborczej.

1.2. Wyboru dokonuje się przez postawienie na karcie głosowania znaczka „X” przy nazwisku trzech kandydatów.

1.3. Głos jest nieważny, jeżeli karta do głosowania jest zniszczona, nieczytelna lub gdy głos jest oddany na niewłaściwą liczbę kandydatów.

1.3. Głosujący wrzuca kartę głosowania do opieczętowanej urny.

§5

1. Obliczanie głosów i ogłoszenie wyników.

1.1. Obliczenia głosów dokonuje Komisja Wyborcza bezpośrednio po zakończeniu głosowania.

1.2. Urnę otwiera się w obecności wszystkich członków Komisji.

1.3. W pomieszczeniu, w którym Komisja liczy głosy, nie mogą przebywać osoby nie będące członkami Komisji.

1.4. Po obliczeniu głosów Komisja sporządza protokół, który jest dokumentem stanowiącym dowód przeprowadzenia wyborów i przedstawia go ogółowi uczniów po wyborach.

1.5. Po zakończeniu obliczania głosów i podpisaniu protokołu wyborów przez wszystkich członków Komisji Wyborczej, karty do głosowania są komisyjnie niszczone.

2. Do Samorządu Uczniowskiego zostają powołani ci, którzy otrzymali największą liczbę głosów, nie więcej jednak niż dziesięciu kandydatów.

3. Rada Samorządu Uczniowskiego, po konsultacji z Opiekunem Samorządu Uczniowskiego, podczas pierwszego zebrania wybiera: przewodniczącego, zastępcę, sekretarza i członków.

§6

1. Do obowiązków Komisji Wyborczej należy:

1.1. Przyjęcie zgłoszeń od kandydatów.

1.2. Przygotowanie wyborów.

1.3. Przeprowadzenie wyborów.

1.4. Sporządzenie protokołu.

1.5. Ogłoszenie wyników wyborów.

§7

1. W sytuacjach, których nie uwzględnia niniejszy regulamin decyzje podejmuje Komisja Wyborcza.

Regulamin wyborów

Rady Samorządu Uczniowskiego

Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku

§1

1. Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowi Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. nr 95, p. 425 r. 1991/art. 55, z późniejszymi zmianami) oraz statut Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku.

2. Ilekroć w regulaminie mówi się o szkole, należy przez to rozumieć Szkoły Podstawowej im. Henryka  Sienkiewicza w Oblęgorku.

3. W szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej „samorządem”, będący jej społecznym organem.

§2

1. Na początku roku szkolnego odbywają się wybory Samorządów Klasowych, przeprowadzane na zasadach ustalonych w danej klasie.

2. Wybory Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej przeprowadza Komisja Wyborcza powołana przez wcześniej wybranego opiekuna Samorządu oraz Dyrekcję szkoły.

3. W skład pięcioosobowej komisji wchodzą przedstawiciele: Dyrekcji, Grona Pedagogicznego oraz Uczniów.

4. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym, równym, powszechnym i bezpośrednim.

5. Daną klasę może maksymalnie reprezentować 4 uczniów. 

§3

1. Wymogi, jakie musi spełniać kandydat startujący w wyborach:

1.1. Kandydować mogą uczniowie klas I – III Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza, którzy posiadają przynajmniej dobrą ocenę z zachowania, wyróżniają się zdyscyplinowaniem i wysoką kulturą osobistą.

1.2. Do Rady może kandydować każdy uczeń spełniający wymogi formalne.

1.3. Zgłoszenie powinno zawierać imię, nazwisko kandydata oraz jego pisemną zgodę.

1.4. Termin zgłoszenia kandydatów określa Opiekun Samorządu Uczniowskiego.

   2. Każdy kandydat ma prawo przeprowadzić własną kampanię wyborczą.

2.1. Umożliwia się powołanie własnego sztabu wyborczego, rzecznika prasowego, który będzie promował kandydata.

2.2. Kampania wyborcza może być organizowana tylko podczas przerw międzylekcyjnych i poza lekcjami.

2.3. Powinna być przeprowadzona w sposób kulturalny, nie można oczerniać pozostałych kandydatów, niszczyć mienia szkoły oraz innych sztabów wyborczych.

2.4. W sytuacji rażących uchybień lub nadużyć w kampanii, kandydat może być odsunięty od wyborów. Decyzję taką podejmuje Dyrektor szkoły i Opiekun Samorządu po konsultacji z Radą Pedagogiczną.

2.5. Nakazuje się, aby kampania wyborcza została zakończona dzień przed wyborami. Od tego momentu wszystkich obowiązuje „cisza przedwyborcza”.

§4

1. Głosowanie odbywa się na terenie szkoły.

1.1. Powołana Komisja Wyborcza sporządza listy uczniów uprawnionych do głosowania. Na podstawie tych list wydaje karty głosowania. Odebranie karty uczeń potwierdza podpisem na liście wyborczej.

1.2. Wyboru dokonuje się przez postawienie na karcie głosowania znaczka „X” przy nazwisku trzech kandydatów.

1.3. Głos jest nieważny, jeżeli karta do głosowania jest zniszczona, nieczytelna lub gdy głos jest oddany na niewłaściwą liczbę kandydatów.

1.3. Głosujący wrzuca kartę głosowania do opieczętowanej urny.

§5

1. Obliczanie głosów i ogłoszenie wyników.

1.1. Obliczenia głosów dokonuje Komisja Wyborcza bezpośrednio po zakończeniu głosowania.

1.2. Urnę otwiera się w obecności wszystkich członków Komisji.

1.3. W pomieszczeniu, w którym Komisja liczy głosy, nie mogą przebywać osoby nie będące członkami Komisji.

1.4. Po obliczeniu głosów Komisja sporządza protokół, który jest dokumentem stanowiącym dowód przeprowadzenia wyborów i przedstawia go ogółowi uczniów po wyborach.

1.5. Po zakończeniu obliczania głosów i podpisaniu protokołu wyborów przez wszystkich członków Komisji Wyborczej, karty do głosowania są komisyjnie niszczone.

2. Do Samorządu Uczniowskiego zostają powołani ci, którzy otrzymali największą liczbę głosów, nie więcej jednak niż dziesięciu kandydatów.

3. Rada Samorządu Uczniowskiego, po konsultacji z Opiekunem Samorządu Uczniowskiego, podczas pierwszego zebrania wybiera: przewodniczącego, zastępcę, sekretarza i członków.

§6

1. Do obowiązków Komisji Wyborczej należy:

1.1. Przyjęcie zgłoszeń od kandydatów.

1.2. Przygotowanie wyborów.

1.3. Przeprowadzenie wyborów.

1.4. Sporządzenie protokołu.

1.5. Ogłoszenie wyników wyborów.

§7

1. W sytuacjach, których nie uwzględnia niniejszy regulamin decyzje podejmuje Komisja Wyborcza.

 

MAMY JUŻ NASZE SZKOLNE SAMORZĄDY UCZNIOWSKIE


W dniu 21.09.16 r. odbyły się w naszej szkole wybory do Rad Samorządów Uczniowskich Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.

Całe wydarzenie miało bardzo poważny charakter. Uczniowie glosowali w sali nr 14, która na ten czas została zamieniona w profesjonalną Komisję Wyborczą. W skład komisji weszli następujący uczniowie:

Szkoła Podstawowa: Agata Gaweł, Gabriela Piwko i Sebastian Kukulski;

Gimnazjum: Weronika Miśkiewicz, Wiktoria Krakowiak, Oliwia Majka, Wojciech Grątkiewicz.

Uczniowie głosowali podczas przerw międzylekcyjnych i godzin wychowawczych. Warto nadmienić, że po raz pierwszy w historii naszej szkoły głosowali uczniowie klas II-III SP. Po zakończeniu wyborów Komisje zabrały się za liczenie głosów i sporządzanie protokołów.

Wybory przebiegały zgodnie z planem. Wszyscy uczniowie bardzo poważnie podeszli do wyboru Rady Uczniowskiej – za co bardzo dziękujemy!

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Oblęgorku stanowią:

Maria Błaszczyk – przewodnicząca

Piotr Masłowski – zastępca

Maciej Gad – skarbnik

Oliwia Krakowiak – sekretarz

Maria Drogosz, Filip Zapała – członkowie

Opiekun: p. Błażej Bujała

Samorząd Uczniowski Gimnazjum nr 2 w Oblęgorku stanowią:

Klaudia Siadul – przewodnicząca

Agata Dziura – zastępca

Maja Olejarczyk – sekretarz

Maciej Zapała – Skarbnik

Katarzyna Przeździk, Urszula Zapała – sekcja gospodarcza

Magdalena Dziura, Wiktoria Banaś – sekcja kulturalna

Sebastian Piątek, Mateusz Sęk – sekcja sportowa

Opiekun: p. Justyna Pater

 

Wszystkim jeszcze raz gratulujemy i życzymy owocnej współpracy!

                                               Osoba odpowiedzialna za treść: mgr Dorota Szczypiór

 Tegoroczne wybory do samorządu klas I-III SP miały nieco inny przebieg niż w latach ubiegłych.

Po raz pierwszy najmłodsza brać uczniowska naszej szkoły wzięła udział w szkolnych tajnych, równych i bezpośrednich wyborach. Na apelu uczniowie poznali reprezentantów klas kandydujących do rady samorządu. Byli to: z klasy IIa: Ciołak Mateusz, Kasprzyk Maja, Zapała Sebastian, z klasy IIb: Met Katarzyna, Piestrzyniewicz Katarzyna, Krzemiński Paweł, z klasy IIIa: Barcicka Oliwia, Gołda Julia, Pacak Karolina i z klasy IIIb: Wieczorek Weronika, Kasprzycki Aleks oraz Palacz Krzysztof. Kandydaci przedstawili się, powiedzieli o sobie kilka słów, a następnie gromkim okrzykiem zachęcali do oddania na siebie głosu.

W środę 21 września wyborcy bardzo poważnie i odpowiedzialnie podeszli do stojącego przed nimi zadania. Przewodnicząca komisji wyborczej poinformowała ich o sposobie oddawania głosów. Uczniowie w skupieniu i z namysłem stawiali znak „x” przy nazwiskach wybrańców. Wszystkie oddane głosy były ważne. Po przeliczeniu głosów z kart wyborczych wyłoniony został skład Rady Samorządu Uczniowskiego klas I-III: Krzysztof Palacz, Oliwia Barcicka, Katarzyna Piestrzyniewicz i Mateusz Ciołak. Organizacja przyjęła nazwę Mały Samorząd Uczniowski. Opiekunem jest p. Katarzyna Foks.

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr Katarzyna Foks

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego
Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza oraz Gimnazjum nr 2 w Oblęgorku

 

Zadania do wykonania zgodnie z harmonogramem pracy szkoły: Termin
Zorganizowanie wyborów do Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.
 1. zgłoszenie kandydatur do SU,
 2. przeprowadzenie kampanii wyborczej,
 3. powołanie Komisji Wyborczej,
 4. przeprowadzenie wyborów, podsumowanie wyników,
 5. wybór nowego Zarządu (przewodniczącego, zastępcy, skarbnika, sekretarza, członków poszczególnych sekcji),
 6. przedstawienie nowo wybranego Zarządu i opiekunów Samorządów na apelu szkolnym.

Wrzesień 2016

Wdrażanie uczniów do samorządności, opracowanie planu pracy SU.

 1. spotkanie członków SU z opiekunami, szkolenie rady uczniowskiej SU,
 2. przeprowadzenie rozmów przez członków zarządu w poszczególnych klasach gimnazjalnych
  i IV-VI SP, zebranie pomysłów, oczekiwań wobec działań samorządu uczniowskiego,

Zorganizowanie uroczystości szkolnych.

 1. włączenie się w przygotowania uroczystej akademii z okazji DEN.
Październik 2016

Sprawy bieżące.

 1. zachęcanie uczniów do włączenia się w realizację założonych akcji stałych;
 2. propagowanie całorocznej akcji charytatywnej „Nakrętka dla Stasia”,
 3. wdrożenie zasad akcji „Szczęśliwy Numerek” oraz „Niepytka za Super Frekwencję”
 4. wdrożenie zasad działalności szkolnego radiowęzła na gimnazjum.

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka – 20 listopad.

 1. Opracowanie scenariusza przebiegu Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka w szkole przy uwzględnieniu działań w ramach realizacji projektu Erasmus+.

Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień – 21 listopad.

 1. wykonanie plakatów propagujących Dzień Życzliwości i Pozdrowień,
 2. przygotowanie „drzewek życzliwości i pozdrowień” oraz straganów życzliwości,
 3. plebiscyt „Najżyczliwszego kolegi i koleżanki” szkoły podstawowej i gimnazjum –anonimowe głosowanie,

Zorganizowanie Zabawy Andrzejkowej.

 1. przygotowanie plakatów informujących o tematyce zabawie,
 2. przygotowanie oświadczeń (zgód) dla uczestników dyskoteki do podpisania przez rodziców,
 3. dekoracja sali, przygotowane sprzętu muzycznego, prowadzenie konkursów i zabaw
  z nagrodami podczas dyskoteki.
Listopad 2016
Mikołajki w szkole.
 1. wybór Mikołaja i śnieżynek, przygotowanie dekoracji bożonarodzeniowej,
 2. przygotowanie gabloty z pamiątkowymi zdjęciami – „Ja i Święty Mikołaj”,
 3. pamiątkowe zdjęcia z Mikołajem przy szkolnej choince.
Grudzień 2016

Zorganizowanie apelu szkolnego.

 1. podsumowanie wyników nauczania i zachowania w I semestrze 2016/2017,
 2. podsumowanie konkursów szkolnych i zawodów sportowych w I semestrze,
 3. podsumowanie pracy SU po I semestrze,
 4. „Noc z filmem” – integracyjne spotkanie uczniów, rodziców, nauczycieli   podczas ferii zimowych.

Organizacja zabawy karnawałowej.

 1. przygotowanie plakatów informujących o tematyce zabawy,
 2. przygotowanie oświadczeń (zgód) dla uczestników dyskoteki do podpisania przez rodziców,
 3. dekoracja sali, przygotowane sprzętu muzycznego, prowadzenie konkursów i zabaw
  z nagrodami podczas dyskoteki.

„Dzień Bałwana” w naszej szkole. (w zależności od warunków pogodowych)

 1. godzina wychowawcza na świeżym powietrzu – integracje zespołów klasowych,
 2. konkurs miedzyklasowy na najokazalszego bałwana,
 3. propagowanie zabaw zimowych.

Styczeń 2017

Styczeń/
Luty 2017

Walentynki.

 1. Zadbanie o walentynkowy wystrój szkoły,
 2. zorganizowanie poczty walentynkowej, rozdanie walentynek adresatom,
 3. wszyscy ubrani na czerwono będą zwolnieni z pytania w danym dniu.

Ostatki na słodko.

 1. integracja zespołów klasowych przy wspólnym pieczeniu gofrów.

Luty 2017
Dzień Kobiet w naszej szkole.                                                                  
 1. przygotowanie akademii/apelu z okazji Dnia Kobiet (w zależności od możliwości)
 2. złożenie życzeń wszystkim paniom i koleżankom z naszej szkoły,
 3. przekazanie życzeń przez radiowęzeł szkolny przy tematycznej oprawie muzycznej podczas długich przerw.
Marzec 2017

Prima Aprilis w naszej szkole.

 1. „Dzień Pidżamy” – najciekawsze stylizacje uczniów zostaną nagrodzone,
 2. wyłonienie zwycięzców.

Światowy Dzień Czekolady.

 1. wykonanie gazetki ściennej na temat właściwości czekolady,
 2. przygotowanie stoiska ze smakołykami czekoladowymi,
Kwiecień 2017
Dzień Praw Zwierząt.
 1. Przygotowanie tematycznej gazetki ściennej,
 2. zbiórka pokarmu dla zwierząt i przekazanie ich do schroniska,
 3. wycieczka do schroniska.
Maj 2017

Obchody Dnia Dziecka - ,,Śniadanie na trawie”

 1. przygotowanie śniadania – każda klasa indywidualnie planuje swoje śniadanie, zapewnia sobie potrzebne produkty, przygotowuje miejsce na boisku szkolnym według uznania,
 2. zapewnienie oprawy muzycznej przez SU, dodatkowo gry i zabawy integracyjne dla chętnych,
 3. propagowanie gier i zabaw na świeżym powietrzu.

Pożegnalne zebranie Samorządu Uczniowskiego.

 1. podsumowanie pracy w roku szkolnym 2016/2017,
 2. podziękowanie i pożegnanie uczniów kończących szkołę,
 3. refleksje i wnioski na przyszłość – dyskusja,
 4. apel podsumowujący pracę SU.
Czerwiec 2017

 

Plan może być modyfikowany w trakcie realizacji ze względu na bieżące potrzeby.

Rada Uczniowska SU

Opiekunowie SU SP i Gimnazjum

PLAN PRACY MAŁEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

CEL GŁÓWNY:

● Rozwijanie samorządności wśród uczniów klas I-III.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

● Reprezentowanie ogółu uczniów klas I-III SP im. H. Sienkiewicza w Oblęgorku.

● Kształtowanie umiejętności zespołowego współdziałania uczniów w młodszym wieku szkolnym.

● Przygotowanie uczniów do udziału w pracach Samorządu Uczniowskiego Szkoły.

● Uczenie samorządności na terenie szkoły i poza nią.

● Kształcenie modelu ucznia aktywnego, umiejętnie współpracującego w zespole.

● Stwarzanie warunków do aktywności, samooceny i samokontroli od pierwszych lat nauki szkolnej.

● Zachęcanie i angażowanie uczniów do wykonywania prac na rzecz klasy, szkoły, środowiska.

● Współudział w organizacji uroczystości szkolnych, konkursów itp.

Termin

Zaplanowane działania

Osoby odpowiedzialne

Wrzesień

Wybory do Rady Małego Samorządu Uczniowskiego

Opracowanie planu pracy MSU na rok szkolny 2016/2017

„Super Chłopak”- wybory w każdej klasie

Opiekun MSU

Wychowawcy klas I-III

Październik

Konkurs plastyczny „Laurka dla Nauczyciela”

Udział w Ślubowaniu klasy I

Przygotowanie upominków dla pierwszoklasistów

Opiekun MSU

Wychowawcy klas I-III

Listopad

21 listopada - Światowy Dzień Życzliwości - wybór
w każdej klasie kandydata do orderu „Życzliwy
dla Wszystkich”

Obchody Dnia Pluszowego Misia - uczniowie przynoszą
do szkoły swoją ulubioną maskotkę

Organizacja andrzejek szkolnych

Opiekun MSU

Wychowawcy klas I-III

Grudzień

Finał akcji charytatywnej „Góra Grosza”

Konkurs „Pocztówka bożonarodzeniowa”

Opiekun MSU

Wychowawcy klas I-III

Styczeń

Udział w akademii z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka

Apel podsumowujący I semestr, nagrodzenie osób wyróżnionych w konkursach

Zabawa karnawałowa

Opiekun MSU

Wychowawcy klas I-III

Luty

Poczta Walentynkowa

Opiekun MSU

Wychowawcy klas I-III

Marzec

„Super Dziewczyna” - wybory w każdej klasie

Opiekun MSU

Wychowawcy klas I-III

Kwiecień

1 kwietnia - Prima aprilis - dzień szkolnych żartów

Opiekun MSU

Wychowawcy klas I-III

Maj

Dzień Matki - przygotowanie upominków dla mam

Opiekun MSU

Wychowawcy klas I-III

Czerwiec

Udział w festynie z okazji Święta Rodziny

Apel podsumowujący II semestr, nagrodzenie osób

wyróżnionych w konkursach

Opiekun MSU

Wychowawcy klas I-III

Cały rok szkolny

Warsztaty:

Kulinarne

Ceramiczne

Zbiórka nakrętek

Opiekun MSU

Wychowawcy klas I-III

 

Copyright © 2018 Szkoła Podstawowa w Oblęgorku Rights Reserved.